touTubefbInstagram icon

Охорона праці

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник/За ред. Є.П. Желібо. 6-с вид. - К.: Каравела, 2011 - 528 с.

Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності [електронний ресурс]. Навчальний посібник/Д.В. Зеркалов - Електрон. дані - К.: Основа, 2008. - 344 с.

Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с.

Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с.

Дементій Л.В., Юсіна Г.В., Чижиков Г.І. Охорона праці в галузі. - Краматорськ: ДДМА, 2006 - 296 с.

Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. - К.: Основа, 2011. - 551 с.

Приміщення для кабінету

Акт перевірки готовності навчального закладу

Розмір кабінету ОП достатній для розміщення в ньому:

- однієї навчальної групи;

- робочого місця викладача;

- навчального устаткування.

Кабінет розміщений в одній кімнаті, площа якої становить 70 м².

Розмір кабінету ОП достатній для розміщення в ньому:

- однієї навчальної групи (30 місць), площа на одного учня - 1,9 м²;

- робочого місця викладача (площа – 5 м²);

- навчального устаткування.

Розміщені наочні стенди в кабінеті ОП на бічних і передній стінах на відстані 1,5 м від підлоги.

Наочні приладдя, інструменти, спецодяг, засоби індивідуального захисту експонуються в засклених шафах, розташованих уздовж стіни зліва (дві штуки шириною 1м 20 см і три вітрини шириною 1м 80 см).

На задній стіні розміщений пожежний щит до складу якого входить:

- пожежне відро;

- лопата;

- бугор;

- лом;

- сокира;

- два вогнегасники;

- ящик з піском.

І також шафи (стінка) шириною 4 м, в яких експонуються нормативно-правові акти, документація, посібники, підручники, дидактичний матеріал тощо.

Кабінет методично-забезпечений:

- підручниками;

- навчальними посібниками;

- довідниками;

- журналами;

- брошурами;

- навчально- методичною документацією, а саме:

1) акти законодавства;

2) державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти;

3) інструкції за професіями, робочі, посадові;

4) тести;

5) роздатковий матеріал;

6) телевізор LG;

7) відеомагнітофон FUHAI;

8) комп’ютер SAMSUNG;

9) принтер Canon.

Освітлення кабінету

Правильне освітлення кабінету ОП має важливе значення як з гігієнічної, так і з педагогічної точки зору. При достатній освітленості столів, дошки, попереджується втомлюваність і підвищується продуктивність праці.

В кабінеті ОП гарне освітлення, передбачене нормами:

- для столів учнів - 300лк;

- дошки - 250лк.

Освітленість переднього плану кабінету ОП в 1,5 рази вища загальної освітленості, а в іншій частині приміщення світло розподіляється рівномірно.

У кабінеті застосовуються світильники відбитого світла у кількості шість штук по три плафони, які забезпечують рівномірну освітленість.

Загальне освітлення кабінету ОП має систему незалежного включення з двох місць.

 Технічний звіт

Технічний звіт

Свідоцтво про атестацію

Свідоцтво про атестацію

Анотація

Анотація

 

Висока якість підготовки фахівців ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» полягає у забезпеченні здорових і безпечних умов трудової діяльності спеціалістів і потребує корінної зміни ставлення їх до питань охорони праці.

ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» покликане забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності, зокрема:

- під час виконання управлінських дій;

- при проектуванні чи розробці нових процесів;

- виконанні конкретних виробничих дій, технологічних операцій.

Випускники училища вміють використовувати закони та інші нормативно-правові акти, галузеву нормативно-технічну документацію, засоби з ОП для того, щоб:

- розробляти організаційно-технічні заходи,які забезпечують безпечне  виконання робіт:

- готувати робочі місця для безпечного виконання робіт, обслуговування, експлуатації, використання, ремонту обладнання;

- організовувати та контролювати безпечне виконання робіт;

- застосовувати на практиці індивідуальні та колективні засоби захисту працюючих;

- виконувати вимоги норм безпечної експлуатації устаткування та обладнання, застосування пожежо- та вибухонебезпечних і отруйних матеріалів і речовин, що використовуються при виконанні робіт;

- забезпечувати протипожежну безпеку об’єктів;

- вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння;

- дотримуватися правил особистої гігієни та втілювати заходи з дотриманням вимог виробничої санітарії, поліпшення умов праці на робочих місцях.

Навчальними програмами з предмета «Охорона праці» та дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності» передбачений необхідний обсяг знань, умінь і навичок, який засвоюється учнями  за навчальними планами.

Тематичний план з дисципліни "Основи охорони праці"

Тематичний план з дисципліни "Охорона праці в галузі"

Тематичний план з дисципліни "Безпеки життєдіяльності"

Скарбничка дидактичних прийомів при викладанні предмету "Охорона праці" в ДНЗ київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу

P4280281P4280305DSC01197

DSC07554DSC01964

Питання і відповіді на білети з охорони праці для педагогічних працівників

1. Поняття про охорону праці.

- Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно- технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності.

2. Хто забезпечує пожежну безпеку на підприємстві, організації, установі?

- Керівник підприємства, організації, установи.

3. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки,що сталися з працівниками:

- під час виконання трудових (посадових) обов’язків.

4. Розмір одноразової допомоги потерпілому на виробництві, якщо нещасний випадок стався в разі невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці може зменшеним:

- не більше на 50℅.

5. Про присвоєння І групи по електробезпеці :

- оформляється в журналі інструктажів з питань охорони праці.

6. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці ?

- Має право.

 7. Чи можуть залучатися вагітні жінки до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні?

- Не можуть.

8. Гігієна праці це :

- комплекс заходів і засобів щодо збереження здоров’я працівників, профілактики несприятливого впливу виробничого середовища і трудового процесу.

9. Хто затверджує перелік професій і посад, які звільняються від первинного інструктажу ?

- Роботодавець за узгодженням з державним інспекторомпо нагляду за охороною праці.

10. Організаційними заходами охорони праці є :

- правильна навченість працівників, чітке та своєчасне проведення інструктажів та контролю знань з охорони праці.

11. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не менш як :

- один раз на рік.

12. Комісія з розслідування повинна розслідувати обставини і причини нещасного випадку і скласти акт по формі Н-1 на протязі :

- 3-х діб.

13. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати :

- 200 розмірів мінімальної заробітної плати.

14. Чи дозволяється особам молодшим 18 років присвоювати групу по електробезпеці вище ІІ ?

- Не дозволяється.

15. До аварії І категорії відносяться аварії :

- внаслідок яких загинуло 5 чи травмовано 10 і більше осіб.

16. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати :

- 40 годин на тиждень.

17. Медичний огляд працівників певних категорій проводиться за кошти :

- роботодавця.

18. Перевірка знань посадових осіб проводиться :

- не рідше одного разу на 3 роки.

19. Служба охорони праці підпорядкована :

- роботодавцю.

20. Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом :

- навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

21. Роботодавець повинен розглянути і затвердити акт за формою Н-1 після закінчення розслідування протягом :

- 1 доби.

22. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім’ї повинен бути не менше :

- п’ятирічного заробітку потерпілого.

23. Журнал перевірки знань з електробезпеки зберігається :

- 3 роки після останнього запису.

 24. Управління охороною праці на підприємстві здійснює :

- роботодавець.

25. Роботою в нічний час вважається робота :

- з 10-ти годин вечора до 6-ти годин ранку.

26. Що означає термін «Тяжкість праці» ?

- Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи

м’язів і відображає фізіологічні затрати внаслідок переважаючого фізичного навантаження.

27. Хто повинен розробляти інструкції по охороні праці на виробництві ?

- Безпосередній керівник робіт.

28. При якій кількості найманих працівників у трудовому колективі укладається колективний договір (угода) ?

- Незалежно від кількості працюючих.

29. У якому напрямку повинні відчинятись двері на шляхах евакуації ?

- В напрямку виходу з будівель (приміщень).

30. За результатами розслідування не складаються акти за формою Н-1 і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками :

- під час прямування на роботу чи з роботи на власному транспортному засобі, який не використовується в інтересах підприємства.

31. При пред’явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводиться огляд потерпілих за направленням :

- роботодавця.

32. Електроустановки по умовам електробезпеки розділяються Правилами будови електроустановок на :

- електроустановки до 1000 В і електроустановки вище 1000 В.

33.   Технічно оформлені матеріали розслідування аварії підприємство надсилає прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні :

- в п’ятиденний термін після закінчення розслідування.

34. Чи можуть працівники відлучатися з роботи під час перерви для відпочинку ?

- Можуть на свій розсуд.

35. Контроль за своєчасністю і об’єктивністю розслідування нещасних випадків здійснюють :

- органи державного нагляду за охороною праці.

36. Цільовий інструктаж з охорони праці проводить :

- безпосередній керівник робіт.

37. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою) працівникам пільги і компенсації не передбачені чинним законодавством ?

- Може.

38. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться :

- в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

39. Карти обліку профзахворювань зберігаються в санепідемслужбі та МОЗ протягом :

- 45 років.

40. Витрати на медичну та соціальну допомогу потерпілому відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена висновками :

- медико-соціальної експертної комісії.

41. Наряд на виконання робіт в електроустановках видається на термін:

- не більше 15 днів.

42. В чому полягає головна мета розслідування нещасних випадків ?

- Визначення причини нещасного випадку.

43. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менше :

- як 42 години.

44. Чи видаються засоби індивідуального захисту (гумовий килимок, захисні окуляри тощо) якщо вони не вказані в типових галузевих нормах ?

- Видаються в залежності від характеру роботи.

45. Інструкції видаються працівникам на руки під розписку :

- безпосереднім керівником робіт.

46. До органів державного нагляду за охороною праці відноситься :

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

47. Де можуть зберігатися легкозаймисті та горючі рідини ?

- В будівлях або на майданчиках під навісами.

48. Акт по формі Н-1 зберігається протягом :

- 45 років.

49. Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються :

- акт розслідування нещасного випадку.

50. Давати дозвіл на підготовку робочих місцьі на допуск в електроустановках до 1000 В мають право працівники з групою по електробезпеці :

- ІУ групою.

51. Хто дає дозвіл на початок роботи підприємства ?

- Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

52. Види стягнень за порушення трудової дисципліни :

- догана, звільнення.

53. Хто забезпечує нагляд за станом гігієни праці на виробництві ?

- Спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни.

54. Строк дії інструкції з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою :

- 3 роки.

55. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати :

- роботодавець.

56. Які основні вимоги до відкритих майданчиків, на яких зберігаються ЛЗР і ГР у тарі ?

- Повинен обгороджуватись земляним валом заввишки не менше 0,5 м.

57. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше :

- 10 робочих днів.

58. Одноразова допомога виплачується потерпілому з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності :

- в місячний термін.

59. Відповідальним за електрогосподарство в електроустановках напругою до 1000 В може бути особа з групою по електробезпеці :

- ІУ.

60. Акт розслідування нещасних випадків невиробничого характеру складається :

- кількість примірників визначається в кожному окремому випадку.

61. За роботи в надурочний час :

- оплачується в подвійному розмірі годинної ставки.

62. Комісія з питань охорони праці підприємства може утворюватися на підприємстві :

- кількість працюючих не має значення.

63. Позаплановий інструктаж проводиться :

- при перерві в роботі виконання робіт більше, ніж 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – понад 60 днів.

64. Якщо працівник ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду то роботодавець :

- має право притягнути до дисциплінарної відповідальності і зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

65. Тимчасові споруди, кіоски, ларки тощо повинні розміщуватись від інших будівель і споруд на відстані не менше :

- 10 м.

66. Нещасний випадок, про який безпосереднього керівника потерпілого чи роботодавця своєчасно не повідомили, розслідується після заяви потерпілого :

- протягом місяця після її одержання.

67. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають особи, які перебувають на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання :

- діти, які не досягли 16 років.

68. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень в електроустановках напругою до 1000 В надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу по електробезпеці :

-ІУ.

69. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру проводиться протягом :

- 10 календарних днів.

70. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без попередньої згоди профспілкового органу допускається при :

- поновлені на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

71. При виході з ладу спецодягу до закінчення строку носки не з вини робітника :

- роботодавець зобов’язаний замінити його за свій рахунок.

72. Інструкції з охорони праці переглядаються до закінчення термінів, зазначених в «Положенні про розробку інструкцій…» :

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці.

73. Чи може роботодавець за свої кошти додатково встановлювати працівникам пільги і компенсації, не передбачені чинним законодавством ?

- Може за свої кошти за колективним договором (угодою, трудовим договором).

74. Чи можна зберігати спільно з іншими товарами парфуми, аерозольні упаковки, сірники та інші товари, які мають підвищену пожежну небезпеку ?

- Не можна.

75. Ким розслідується і береться на облік нещасний випадок, що стався на підприємстві з працівником іншого підприємства під час виконання ним завдання свого керівника ?

- Розслідується підприємством, де стався нещасний випадок за участю представника підприємства, працівником якого є потерпілий і на облік береться підприємством, працівником якого є потерпілий.

76. В який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків розглядає справу про страхові виплати ?

- Десятиденний строк.

77. Чи допускаються без позачергової перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», працівники, які порушили ці правила ?

- Не допускаються.

78. При одержанні травми при слідуванні на роботу чи з роботи на громадському транспорті складається акт :

- акт за формою НТ.

79. До якого віку молодь повинна проходити щорічний обов’язковий медичний огляд ?

- До 21 року.

80. В окремих випадках, враховуючи особливості виробництва роботодавець може замінювати один вид спецодягу на інший при погодженні :

- з уповноваженим найманими працівниками особи з охорони праці.

81. Вступний інструктаж проводиться :

- спеціалістом служби охорони праці.

82. В яких випадках за робітником зберігається середній заробіток за період простою не з вини працівника ?

- Якщо створилася виробнича ситуація , небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують.

83. Які вогнегасники краще всього використовувати у приміщеннях з електронно-обчислювальною технікою, у тому числі з ПЕОМ ?

- Вуглекислотні вогнегасники.

84. Нещасний випадок, що стався з працівником, який виконував роботи під керівництвом посадових осіб свого підприємства на виділених територіях, дільницях на іншому підприємстві :

- розслідується і береться на облік підприємством, працівником якого є потерпілий.

85. Акт по формі Н-5 складається :

- в трьох примірниках.

86. Безпечним для людини вважається змінний струм :

- до 10 мА.

87. Чи може власник видавати працівникам два комплекти спецодягу на два строки носіння ?

- Може .

88. Надурочні роботи не можуть перевищувати :

- 120 годин на рік.

89. Строк носіння спецодягу, який був у користуванні :

- встановлюється власником за погодженням з уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці.

90. Перелік посад і професій, які повинні проходити стажування визначається :

- керівником.

91. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право :

- безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці.

92. У яких приміщеннях можуть зберігатися речовини, які бурхливо реагують з водою (карбіди, лужні метали тощо) ?

- Вони повинні зберігатися в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом.

93. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки :

- групові, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.

94. У разі позбавлення потерпілого волі страхові виплати :

- перераховуються на спеціальний рахунок.

95. Періодична перевірка знань для електротехнічного персоналу, безпосередньо обслуговуючого діючі електроустановки проводиться :

- один раз на рік.

96. Комісія з розслідування аварій зобов’язана розслідувати і скласти акт за встановленою формою протягом :

- 10 робочих днів.

97. Чи дозволяється залучати працівників молодше 18- ти років до робіт у вихідні дні ?

- Не дозволяється.

98. Хімчистка, прання, обезпилення тощо спецодягу повинні здійснюватись роботодавцем за його рахунок в строки :

- що встановлені з урахуванням виробничих умов за погодженням з представниками трудового колективу і органами санітарного нагляду.

99. Після закінчення стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи наказом (розпорядженням) :

- роботодавця.

100. Посадова особа має право оскаржити рішення про стягнення штрафу за порушення законодавства про охорону праці :

- в місячний строк.

101. На якій відстані від газових приладів слід встановлювати меблі та інші предмети з горючих матеріалів ?

- не ближче 0,2 м.

102. Нещасні випадки, що сталися з водіями під час перебування у рейсі розслідуються :

- підприємством, працівником якого є потерпілий.

103. Розмір витрат, необхідних на побутове обслуговування не може бути меншим :

- 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

104. У переносних світильників, що експлуатуються слід періодично проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В не рідше :

- одного разу на 6 місяців.

105. Гранично допустима вага вантажу в кілограмах при підійманні і переміщенні вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину) для жінок не повинна перевищувати :

- 10 кг.

106. Чи зобов’язаний власник при наданні жінкам відпусток у зв’язку з вагітністю і родами приєднати щорічну відпустку ?

- Може за її заявою.

107. Порядок списання і використання засобів індивідуального захисту встановлюється :

- власником.

108. Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства покладається :

- на службу охорони праці підприємства.

109. Рішення комісії з питань охорони праці підприємства :

- мають рекомендаційний характер.

110. Чи дозволяється використовувати на виробництві речовини та матеріали (в тому числі імпортні), на які відсутні характеристики пожежної небезпеки ?

- Не дозволяється.

111. Перший примірник акта розслідування аварії, внаслідок якої не сталося нещасного випадку, зберігається на підприємстві не менше :

- двох років.

112. Моральна шкода відшкодовується на підставі :

- відшкодовується за заявою потерпілого.

113. Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які використовують найману працю зараховуються :

- до державного бюджету.

114. Безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі після звільнення не перевищила :

- трьох місяців.

115. Строки носіння чергових засобів індивідуального захисту :

- не повинні бути коротшими у порівнянні зі строками носіння таких же видів, що видаються в індивідуальне користування згідно з Типовими нормами.

116. В процесі обслуговування та ремонту електроустановок застосування металевих драбин :

- забороняється.

117. Видача інструкцій керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться :

- службою охорони праці.

118. Несплата юридичними чи фізичними особами, які використовують найману працю, штрафу за порушення законодавства про охорону праці тягне за собою нарахування на суму штрафу пені у розмірі :

- 2% за кожний день прострочення.

119. Чи можна зберігати у приміщеннях складів, які розміщені у будівлях іншого призначення, товари на основі ЛЗР та ГР
(фарби, розчинники, інші пожеженебезпечні товари побутової хімії) ?

- Не можна.

120. Головою комісії по розслідуванню нещасного випадку призначається :

- керівник (спеціаліст) служби охорони праці.

121. Страхові виплати, які своєчасно не одержав потерпілий, проводяться за минулий час, але не більше як :

- за три роки з дня подання заяви.

122. Чи можна для зниження напруги живлення переносних електросвітильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати ?

- Не можна.

123. Гранично допустима вага вантажу в кілограмах при підійманні і переміщенні вантажів постійно протягом зміни для жінок не повинна перевищувати :

- 7 кг.

124. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше :

- шести місяців з дня вчинення проступку.

125. Спеціальний одяг з прогумованих тканин та гумове взуття повинні зберігатись в затемнених приміщеннях при температурі :

- від +5°С до +20°С.

126. Первинний і повторний інструктажі з охорони праці проводить :

- безпосередній керівник робіт.

127. Фінансування охорони праці на підприємстві здійснюють :

- роботодавець.

128. Чи дозволяється розміщувати у житлових та громадських будинках склади з пожежонебезпечними товарами, речовинами тощо ?

- Не дозволяється.

129. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником під час виконання ним трудових обов’язків :

- під час приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, виконання засобів особистої гігієни.

130. Витрати на спеціальний медичний догляд відшкодовуються, якщо потреба в них обумовлена :

- висновками медико-соціальної експертної комісії.

131. Після перевірки знань кожний працівник повинен пройти стажування на робочому місці тривалістю не менше :

- двох тижнів.

132. На підставі чого робітникам на роботах з шкідливими умовами праці надається лікувально-профілактичне харчування ?

- На підставі переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживати лікувально-профілактичне харчування.

133. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється після прийняття на роботу не пізніше :

- 5 днів.

134. Час користування теплим спеціальним одягом і спеціальним взуттям встановлюється з урахуванням місцевих і кліматичних умов :

- роботодавцем спільно з уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці.

 135. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві для робіт без підвищення небезпеки проводиться :

- не рідше одного разу на п’ять років.

136. Дія Закону України «Про охорону праці» поширюється :

- на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю та на всіх працюючих.

137. Чи дозволяється використання безпосередньо у складських приміщеннях побутових електронагрівальних приладів ?

- Не дозволяється.

138. Нещасні випадки, що сталися на підприємстві з учнями і студентами навчальних закладів, які проходили виробничу практику або виконували роботу під керівництвом майстра в/н на виділеній підприємством дільниці :

- розслідуються і беруться на облік навчальним закладом.

139. При визначенні розмірів витрат на спеціальний медичний догляд ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров’я :

- не враховується.

140. Систематичну роботу з електротехнічним персоналом повинні організовувати і особисто контролювати :

- особа відповідальна за електрогосподарство.

141. Роботодавець має право оскаржити рішення про стягнення штрафу в судовому порядку :

- в місячний термін.

142. Чи допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років ?

- Не допускається.

143. На роботах зв’язаних із забрудненням видається мило :

- 400 г на місяць.

144. Перевірка знань правил охорони праці посадових осіб проводиться :

- раз в три роки.

145. Комісія з питань охорони праці на підприємстві :

- може створюватись за рішенням трудового колективу.

146. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати:

- облікові (інвентарні) номери, за прийнятою системою нумерації. Пломби на пристроях ручного пуску. Бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами.

147. Роботодавець організовує розслідування причин кожного випадку профзахворювання з моменту одержання повідомлення :

- протягом 10 робочих днів.

148. Документи про відшкодування шкоди передаються до архіву після припинення відшкодування :

- через два роки.

149. На корпусах електроінструмента слід зазначати :

- інвентарні номери і дати наступних перевірок.

150. Підприємство, де сталася аварія після закінчення розслідування надсилає матеріали розслідування прокуратурі та органам, представники яких брали участь у розслідуванні :

- в п’ятиденний термін.

151. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства проводиться :

- в день звільнення.

152. Засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам вважаються власністю :

- підприємства.

153. До ІІ категорії належать аварії, внаслідок яких :

- загинуло до 5 чи травмовано від 4 до 10 осіб.

154. Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну дії своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки :

- за рішенням загальних зборів трудового колективу, котрим його було обрано.

155. На ділянках території підприємств, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту :

- не дозволяється.

156. Контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування профзахворювань здійснюють :

- установи державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

157. В яких випадках фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у страхових виплатах ?

- Навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку.

158. В електроустановках напругою до 1000 В всі операції з встановлення і зняття заземлень дозволяється виконувати одній особі з числа оперативних працівників :

- з групою по електробезпеці ІІІ.

159. Де вивішуються правила внутрішнього трудового розпорядку ?

- В цехах (відділах) на видному місці.

160. Що вважається прогулом ?

- відсутність працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, без поважних причин.

161.Строки носіння чергових ЗІЗ у кожному конкретному випадку встановлюються :

- роботодавцем за погодженням з уповноваженим найманими працівниками особою з питань охорони праці.

162. Видача інструкцій з охорони праці керівникам структурних підрозділів підприємства проводиться :

- службою охорони праці.

163. Чи обов’язково на підприємстві обирати уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці ?

- обов’язково.

164. Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки в Україні ?

- Закон України «Про пожежну безпеку».

165. Чи має право потерпілий брати участь в спеціальному розслідуванні нещасного випадку ?

- Має.

166. Скільки днів оплачується роботодавцем в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок нещасного випадку ?

- Перші 5 днів.

167. Мінімальний стаж роботи працівників без спеціальної освіти з групою по електробезпеці ІІ для одержання ІІІ групи :

- 2 місяці.

168. Особа, на яку накладено штраф за порушення законодавства про охорону праці, вносить його :

- в касу підприємства за місцем роботи.

169. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом місце роботи зберігається :

- до відновлення працездатності.

170. Відповідальність за своєчасне забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту покладається :

- роботодавця.

 171. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань :

- протягом місяця.

172. Державне управління охороною праці здійснюють :

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

173. Ширина шляхів евакуації повинна бути :

- не менше 1 м.

174. Перший примірник акта розслідування профзахворювання зберігається на підприємстві :

- протягом 45 років.

175. Сума одноразової страхової виплати визначається :

- із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток вирати професійної працездатності.

176. Працівники, що припустили порушення Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів :

- без позачергової перевірки знань до роботи в електроустановках не допускаються.

177. Залучення інвалідів до робіт у нічний час :

- не допускається.

178. Чи допускається при простої переведення кваліфікованих працівників на некваліфіковані роботи ?

- Не допускається.

179. Нагляд і контроль за виконанням роботодавцем вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюють :

- органи державного нагляду і служби охорони праці виконавчої влади.

180. Роботодавцям надається право своїм наказом звільняти працівників від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше :

- 3 років.

181. Чи проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці на прохання працівників ?

- Проводиться.

182. У яких випадках необхідно розробляти плани (схеми) евакуації людей у випадку пожежі ?

- У будівлях і спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб.

183. У який термін з дня підписання акта спеціального розслідування роботодавець повинен його розглянути і прийняти відповідні заходи ?

- Протягом п’яти днів.

184. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу, її тривалість та характер установлюється :

- лікарсько-консультаційною комісією.

185. Працівники, які не обслуговують дану електроустановку, допускаються до огляду електроустановки з дозволу :

- особи відповідальної за електрогосподарство.

186. Чи допускається залучати інвалідів до надурочних робіт ?

- Не допускається.

187. Тривалість робочого часу для працівників зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці :

- не більше як 36 годин на тиждень.

188. Порядок зберігання зимового спецодягу і спецвзуття в теплу пору року визначається:

- роботодавцем.

 189. Чи дозволяється повторна перевірка знань при незадовільних результатах при перевірці знань працівника після цільового інструктажу ?

- Не допускається.

190. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці ?

- Має.

191. Чи дозволяється розміщення вибухопожежонебезпечних приміщень у підвальних та цокольних поверхах ?

- Не дозволяється.

192. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівником :

- при прямуванні до місця відрядження відповідно до завдання про відрядження.

193. Якщо встановлено, що потерпілий потребує кількох видів допомоги, то :

- оплата проводиться за кожним видом.

194. В усіх електроустановках під час виконання робіт за розпорядженням, оформлення переведення на інше робоче місце :

- не вимагається.

195. Чи може страховий експерт з охорони праці складати протоколи про адміністративні правопорушення ?

- Може у випадках передбачених законодавством.

196. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати :

- 5 годин.

197. У випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання з незалежних від працівника причин :

- роботодавець зобов’язаний видати працівникові інший придатний для використання спеціальний одяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

198. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці :

- не менше 5 років.

199. Чи дозволяється приймати на роботу неповнолітніх без попереднього медичного огляду ?

- Не дозволяється.

200. Які приміщення допускається не оснащувати вогнегасниками ?

- Що містять негорючі речовини й матеріали, якщо їх площа не перевищує 100 м².

 201. Розслідування нещасного випадку невиробничого характеру проводиться протягом :

- 10 календарних днів.

202. Виплата суми страхових виплат проводиться щомісячно :

- в дні встановлені Фондом соціального страхування.

203. Чи не забороняється припинення чергування по обслуговуванню електроустановок без здачі зміни ?

- Забороняється.

204. Несплата штрафу за нещасний випадок у зазначений законодавством термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі :

- 2 % за кожний день прострочення.

205. Чи має право роботодавець вимагати від працівника виконання роботи не обумовленої трудовим договором ?

- Не має.

206. Чи не забороняється зберігання ЗІЗ у приміщення разом з кислотами, лугами, розчинниками та інше ?

- Забороняється.

207. Програми попереднього спеціального навчання розробляються відповідними службами підприємства та затверджується :

- роботодавцем.

208. Чи забороняється залучити неповнолітніх до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми?

- Забороняється.

209. Що розуміють під поняттям «вогнегасник» ?

- Це переносне чи пересувне обладнання для гасіння пожежі за рахунок випуску запасеної вогнегасної речовини.

210. Лікувально-профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку без направлення підприємства повинен повідомити роботодавця підприємства, де працює потерпілий:

- протягом доби після звернення.

211. Хто надає допомогу потерпілому у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю ?

- Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

212. Огляд електроустановок не електротехнічними працівниками та екскурсії, за наявністю дозволу керівництва підприємства, можуть проводитись під наглядом працівника :

- з групою ІУ, який має право одноосібного огляду.

213. Чи може страховий експерт з охорони праці брати участь у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці працівників підприємства ?

- Може.

214. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше :

- шести місяців з дня вчинення проступку.

 215. Роботодавець при видачі працівникам таких засобів індивідуального захисту, як респіратори, протигази та інше повинен :

- проводити навчання і перевірку знань працівників правил користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також тренування щодо їх застосування.

216. Контроль за виконанням вимог «Типового положення про навчання з питань охорони праці» здійснюють :

- служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

217. При опіках другого ступеня (пухирі) :

- обпечене місце обробляють 3%-ним розчином марганцевокислого калію або 5%-ним розчином таніну..

218. При попаданні кислоти на шкіру необхідно :

- ушкоджені ділянки ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хв, а після цього промити 5%-ним розчином питної соди.

219. З яких двох основних процедур складається оживлення людини ?

- Відновлення дихання (штучне дихання) та серцевої діяльності (зовнішній масаж серця).

220. При забитті необхідно :

- прикласти «холод» і накласти тугу пов’язку.

221. При опіках шкіри кислотою :

- роблять примочки (пов’язки) розчином питної соди (одна чайна ложка соди на склянку води).

222. На який термін може накладатися джгут при холодній погоді ?

- Не більше, ніж на 1 годину.

223. При підозрінні перелому хребта необхідно :

- потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям вниз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався.

224. Оживлення (штучне дихання) проводиться :

- до прибуття медичних працівників (швидкої допомоги).

225. При попаданні кислоти в порожнину рота необхідно :

- порожнину рота полоскати 5%-ним розчином питної соди.

226. При ураженні електричним струмом потерпілого необхідно :

- звільнити від дії струму і якщо він у свідомості йому необхідно забезпечити повний спокій до появи лікаря.

227. При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно :

- туго забинтувати груди чи стягти їх рушником під час видиху.

228. При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора :

- розпиленим 10%-ним розчином питної соди.

229. Чи можна видаляти з рани пісок, землю, згустки крові?

- Не можна.

230. Що треба робити, якщо в роговицю ока потрапило інородне тіло ?

- Накласти на око суху стерильну пов’язку і направити потерпілого в лікувальний заклад.

231. При закритому переломі необхідно :

- накласти шину.

232. При пораненні необхідно :

- розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев’язочний матеріал, що міститься в ньому на рану і зав’язати її бинтом..

233. Потерпілого з пошкодженою грудною клітиною треба переносити:

- в полу сидячому положенні підклавши під спину одяг.

234. При отруєнні сірчистим газом :

- промити носа та полоскати ротову порожнину слабим розчином соди, дати спокій.

235. Якщо оживлення виконує одна людина, то за хвилину слід виконати не менше :

- 60 натиснень та 12 вдувань.

236. При отруєнні аміаком через дихальні шляхи :

- необхідно вдихати теплі водяні пари з добавленням оцту чи декількох кристалів лимонної кислоти, давати пити тепле молоко.

237. Перша допомога при укусі змії :

- потерпілого покласти, до укушеної руки чи ноги прибинтувати шину, давати йому велику кількість гарячого чаю, 15-20 крапель валеріани на півсклянки води, направити в лікарню.

238. Ваші дії при непритомності :

- непритомного покласти на спину, трохи підняти нижні кінцівки (на 15-20 см), вивільнити шию і груди від одягу, поплескати по щоках, помити обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.

239. Якщо кислота чи луг попали на шкіру через одяг, то необхідно :

- спочатку треба змити їх з одягу, а потім обережно розрізати і зняти з потерпілого мокрий одяг, після чого промити шкіру.

 

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці у ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

пп

Найменування нормативного акта

Найменування чинного акта

Ким затверджений нормативний акт, дата затвердження

1.

Закон України «Про охорону праці».

 

Пост. Верх. Ради від 14.10.92р. №2695-ХІІ із змінами та доповненнями станом на 01 січня 2004р.

2.          

Кодекс Законів про працю України.

 

Постанова Верх. Ради №50 із змінами на 01.01.2007р.

3.

Закон України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

 

Постанова Верховної Ради, 1999р., №46-47 із змінами 2000-2003р.

4.

Закон України «Про пожежну безпеку».

 

Президент України 17.12.93р.

5.

Правила пожежної безпеки в Україні.

НАПБА.01.001-2004

Наказ Міністерства з НС України 19.10.04р. №126

6.

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 

Міносвіти України, наказ від 30.09.98р. №348/70.

7.

Типове положення про службу пожежної безпеки.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 12.04.95р. №220

8.

Положення про службу пожежної безпеки в училищі.

Типове положення про службу пожежної безпеки.

Директор училища

9.

Санітарні правила і норми.

 

Держсаннагляд

10.

Правила будови електроустановок., 1987р.

 

Міненерго СРСР 06.07.84р.

11.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

 

Держнаглядохоронпраці 0.00.-1.21-98

12.

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

 

Мін.палива та енергетики України, наказ від 25.07.06 №258

13.

Правила експлуатації електрозахисних засобів.

ДНАОП 1.1.10-1.0701

Держ. департамент з нагляду за ОП та соціальної політики України, 05.06.2001р. наказ №253

14.

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.

1.1.10-1.0401

 

15.

Правила користування електричною енергією.

 

Постанова НКРЕ від 22.08.2002р. №928

16.

Правила захисту від статичної електрики

ДНАОП 0.00-1.29-97

Наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 22.04.97 №103

17.

Правила безпеки систем газопостачання України.

ДНАОП 0.00-1.20-98

Держнаглядохоронпраці від 01.10.97р. №254

18.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

 

Міносвіти і науки України, наказ від 01.08.01р.№563.

19.

Положення про організацію роботи з охорони праці в училищі.

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

Директор училища

20.

Положення про атестацію робочих місць, щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці.

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики від   №  

21.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.92р. №442

22.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 

Міністерство праці України постанова №41 від 01.09.92р.

23.

Положення про систему управління охороною праці в училищі.

Типове положення про систему управління охороною праці.

Держнаглядохоронпраці

Директор училища

24.

Правила внутрішнього трудового розпорядку училища.

 

Директор училища

25.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 26.01.05р.

26.

Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в училищі.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Директор училища

27.

Положення про навчання з питань охорони праці в ПТНЗ Київської області.

 

Управління освіти і науки, 2001р.

28.

Навчальний план і программа навчання працівників ПТНЗ з ОП, БЖД.

Навчальний план і программа навчання працівників установ, закладів, організацій і підприємств освіти і науки України з безпеки життєдіяльності

Директор училища

29.

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаних з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 30.12.94р. №730

30.

Типове положення про службу охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 15.11.04р. №255

31.

Положення про службу охорони праці училища.

Типове положення про службу охорони праці.

Директор училища

32.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 03.08.93р. №72

33.

Положення про комісію з питань охорони праці училища.

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 03.08.93р. №72.

Загальні збори

34.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від08.12.93р. №135.

35.

Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Загальні збори

36.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України

37.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

38.

Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

39.

Перелік загально- училищних інструкцій з охорони праці.

Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Директор училища

40.

Перелік інструкцій з пожежної безпеки.

 

Директор училища

41.

Перелік посад, посадових осіб училища, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік посад, посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 26.01.05р. №15. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП

42.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 25.02.05р. №15

43.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою в училищі.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Директор училища

44.

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. №46

45.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 22.03.96р. №59

46.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 10.12.93р. №241

47.

Положення про медичний огляд працівників певних категорій.

 

Мін.охорони здоров’я України, наказ від 31.03.94р. №45

48.

Зміни, що вносяться до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’

 

Постанова Кабінету Міністрів від 02.2004р. №720

49.

Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 27.09.2000р. №1465

50.

Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 06.11.97р. №1238

51.

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2004р. №1112

52.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

 

Міносвіти України і науки наказ від 31.08.2001р. №616

53.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

 

Постанова Кабінету Міністрів від 22.03.2001р. №270

54.

Типове положення про ПТК.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 27.09.94р. №52

55.

Положення про пожежно-технічну комісію училища.

Типове положення про ПТК

Наказ директора училища

56.

Положення про добровільну пожежну дружину.

 

Міністерство внутрішніх справ України, наказ від 27.09.94р. №521

57.

Положення про дружини юних пожежних.

 

Президія добров.пожежн.Товариства України, протокол від 20.05.94р.№ 13/4

58.

Типове положення про кабінет охорони праці.

 

Держнаглядохоронпраці України, наказ від 18.07.97р. №191

59.

Положення про кабінет охорони праці училища.

Типове положення про кабінет охорони праці.

Директор училища

60.

Паспорт навчального кабінету охорони праці училища.

Положення про кабінет охорони праці училища.

Директор училища, розглянуто і схвалено на засіданні кафедри «Природничо-наукових і спеціальних дисциплін» протокол від 2006р.

61.

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

 

Державний Комітет України по нагляду за охороною праці , наказ від 29.10.96р. №170

62.

Типові галузеві норми безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників і службовців вищих навчальних закладів.

 

Постанова Держкомітету СРСР від 12.02.81р. №47/П-2 із змінами від 21.08.85р. №289/П-8

63.

Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер роботи (витяг).

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97р. №1290

64.

Рекомендації щодо порядку надання працівникам за ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.

 

Наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97р. №7

65.

Порядок застосування списку виробництв цехів професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку.

 

Наказ Мінпраці та соціальної політики України від30.01.98р. №16

66.

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97р. №346

67.

Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.98р. №45

68.

Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена зарплата.

   

69.

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97р. №176 (у редакції постанови від 29.01.2003р. №141)

70.

Правила проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнівською і студентською молоддю України.

 

Наказ Міносвіти України №52 від 03.03.93р.

71.

Положення про цивільну оборону.

 

Наказ Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002р. №27

72.

Типові правила охорони життя людей на водних об’єктах України.

 

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій 03.12.2001р. №272

73.

Про забезпечення безпечної та надійної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97р. №409

74.

Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.97р. №409

Директор училища

75.

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд.

 

Спільний наказ Держнаглядохоронпраці та Держбуду України №32-288 від 27.11.97р.

76.

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків у розрахунку на 1 год. Робочого часу.

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 березня 1996р. №59

77.

Порядок опрацювання і затвердження директором нормативних актів про охорону праці, що діють в училищі.

 

Директор училища

78.

Порядок розробки, погодження, затвердження і реєстрації посадових інструкцій, інструкцій по охороні праці, безпеки праці, електробезпеки, пожежної безпеки в училищі.

 

Директор училища

79.

Положення про службу енергопостачання.

 

Директор училища

80.

Положення про функціональні обов’язки відповідального за електробезпеку.

 

Директор училища

Інженер з ОП                                                             В.О.Дольна

1. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів.

2. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів.

3. Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

4. Робочий журнал інженера з охорони праці.

0001000011000130001500017

00012000140001600018

000200002100022

000230002500024

000260002700028

фахові журнали

Перспективний план розвитку та оснащення кабінету на 2017-2019 рр.

з/п

ПЛАН РОБОТИ

1

Поповнювати дидактичний та методичний матеріал.

2

Оновлювати наочні посібники та стенди.

3

Провести ремонт кабінету.

4

Замінити освітлювальні лампи.

5

Підтримувати в належному стані електричну мережу.

6

Встановити мультимедійну дошку.

7

Дбати про озеленення кабінету.


VIIІ

ОХОРОНА ПРАЦІ

8.1

Постійний контроль стану охорони праці та пожежної безпеки у підрозділах училища.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.2

Забезпечити дійовий контроль за охороною, раціональним і дбайливим використанням електроенергії.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.3

Не допускати захаращення проходів в приміщеннях училища і гуртожитку, бібліотеці, архіві, складах тощо.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.4

Вивчення постанов та наказів про охорону праці, безпеку праці, пожежну безпеку та електробезпеку.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.5

Забезпечення педагогічних працівників нормативними актами з охорони праці.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.6

Ознайомлення працівників училища з новими нормативно-правовими документами.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

постійно

8.7

Вживати організаційно-педагогічні та медичні заходи щодо профілактики та попередження ускладнень вірусних захворювань та своєчасної організації комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів серед учнів.

Педагогічні працівники,

зав.медпунктом

постійно

8.8

Перевіряти своєчасність ведення журналів реєстрації інструктажів керівниками підрозділів та майстрами виробничого навчання.

Інженер з ОП

постійно

8.9

Посилити контроль за проходженням виробничого навчання та виробничої практики учнями на підприємствах у відповідності з вимогами ОП.

Заст. директора з НВР,

старший майстер,

інженер з ОП

постійно

8.10

Не допускати замовчування випадків травматизму серед учнів, студентів під час виробничого навчання та виробничої практики.

Керівн.підрозділів,

педпрацівники

постійно

8.11.

Видати наказ «Про підготовку до нового 2017-2018 навчального року»

В.о. директора

червень

8.12

Розробити та затвердити план організаційних та ремонтних робіт, що необхідно виконати до початку нового 2017-2018 навчального року

В.о. директора,

завідувач гоподарства

червень

8.13

Створити робочу комісію з підготовки навчального закладу до нового навчального року

В.о. директора

червень

8.14

Організувати та забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщеннях навчального закладу

Завідувач гоподарства

червень-серпень

8.15

Провести огляд стану освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп

Завідувач гоподарства

серпень

8.16

Провести технічний огляд та перевірку контурів заземлення

Завідувач гоподарства

серпень

8.17

Розробити збірник тестів з охорони праці для учнів

І курсу з предмета «Охорона праці»

Інженер з ОП

вересень

8.18

Забезпечити лабораторії, майстерні, кімнати майстрів, кабінетів куточками з охорони праці, безпеки праці та пожежної безпеки

Інженер з ОП

вересень

8.19

Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби зробити їх перезарядку та забезпечити всі приміщення училища та гуртожитку первинними засобами пожежегасіння

Завідувач гоподарства

вересень

8.20

Перевірка наявності аптечок з медикаментами і медичними засобами у всіх приміщеннях училища та у кімнатах вихователя.

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

вересень

8.21

Упорядкувати електричні і комунікаційні мережі підключення комп’ютерів у приміщеннях училища

Завідувач господарства,

електрик

вересень

8.22

Провести інструктивно-методичну нараду з ПП з питань організації охорони праці, БЖД та ПБ

Інженер з ОП

вересень

8.23

Провести контроль за проходженням медогляду педагогічними працівниками та учнями

Зав. медпунктом

вересень

8.24

Перевірка обладнання на відповідність вимогам з ОП, БП, ЕБ, ПБ перед новим навчальним роком та скласти акт готовності навчального закладу до нового 2017-2018 навчального року

Завідувач господарства,

інженер з ОП

червень-вересень

8.25

Забезпечити майстрів виробничого навчання нормативними актами з ОП, БП, ЕБ, ПБ, інструкціями з БЖД і глибоко аналізувати кожний випадок порушень безпеки праці учнями всіх груп у лабораторіях та на виробництві під час проходження виробничого навчання і практики

Старший майстер,

інженер з ОП

вересень

8.26

Проведення вступного інструктажу з ОП та ПБ для учнів І курсу

Інженер з ОП

вересень

8.27

Контроль за проведенням первинного інструктажу з ОП, ПБ, БЖД у групах І курсу

Старший майстер,

інженер з ОП,

майстри в/н

вересень

8.28

Проведення інструктажів з ОП та ПБ перед виходом учнів на виробниче навчання

Старший майстер,

інженер з ОП,

майстри в/н

вересень

8.29

Проведення повторного інструктажу з ОП, ПБ, БЖД для учнів ІІ курсу та молодших спеціалістів

Старший майстер,

майстри в/н,

куратори,

інженер з ОП

вересень-жовтень

8.30

Проведення повторного інструктажу з ОП та ПБ для працівників училища

Керівники підрозділів

жовтень-листопад

8.31

Розробити збірник інструкцій згідно професійного спрямування

Інженер з ОП

жовтень

8.32

Перевірка стану готовності училища та гуртожитку до осінньо-зимового періоду

Інженер з ОП

жовтень

8.33

Розробка протипожежних заходів на період опалювального сезону

Інженер з ОП

жовтень

8.34

Перевірка місць проходження виробничого навчання учнями у відповідності з вимогами ОП

Заст. директора з НВР,

старший майстер,

майстри в/н,

інженер з ОП

листопад

8.35

Рейд-перевірка з дотримання учнями правил ПБ, ЕБ у гуртожитку

Завідувач гуртожитку,

керівники підрозділів,

інженер з ОП

листопад

8.36

Проведення лекцій для працівників училища з питань ОП

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

зав. медпунктом

грудень-лютий

8.37

Контроль за проведенням цільового інструктажу з ОП та ПБ під час проведення новорічних свят та перебування учнів на зимових канікулах.

Інженер з ОП,

старший майстер,

майстри в/н,

куратори

листопад

8.38

Контроль за проведенням інструктажів з ОП перед виходом учнів на виробниче навчання та виробничу практику

Заст. директора з НВР,

старший майстер,

майстри в/н,

інженер з ОП

січень

8.39

Проведення навчання з педагогічними працівниками з питань ОП, БЖД

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

січень-лютий

8.40

Проведення повторного інструктажу з ОП, ПБ для учнів всіх навчальних груп

Старший майстер,

майстри в/н,

куратори

лютий-березень

8.42

Проведення тижня з ОП

Інженер з ОП

квітень

8.43

Проведення зустрічі з представниками держнагляду з ОП та ПБ

Інженер з ОП

квітень

8.44

Проведення перевірки знань з питань ОП та ПБ серед педагогічних працівників

Інженер з ОП,

керівники підрозділів

квітень

8.45

Проведення інструктажу з ОП, ПБ, БЖД для учнів які виходять на літню практику

Старший майстер,

майстри в/н,

куратори

квітень-травень

8.46

Вивчити та проаналізувати стан ведення документації з питань ОП, ЕБ, ПБ, БЖД майстрами в/н, кураторами та вихователями

Інженер з ОП

травень

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: