touTubefbInstagram icon

Охорона праці

Висока якість підготовки фахівців ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» полягає у забезпеченні здорових і безпечних умов трудової діяльності спеціалістів і потребує корінної зміни ставлення їх до питань охорони праці.

ДНЗ «Київське ОВПУХТРС» покликане забезпечити майбутнього спеціаліста знаннями, уміннями і навичками безпечної професійної діяльності, зокрема:

- під час виконання управлінських дій;

- при проектуванні чи розробці нових процесів;

- виконанні конкретних виробничих дій, технологічних операцій.

Випускники училища вміють використовувати закони та інші нормативно-правові акти, галузеву нормативно-технічну документацію, засоби з ОП для того, щоб:

- розробляти організаційно-технічні заходи,які забезпечують безпечне  виконання робіт:

- готувати робочі місця для безпечного виконання робіт, обслуговування, експлуатації, використання, ремонту обладнання;

- організовувати та контролювати безпечне виконання робіт;

- застосовувати на практиці індивідуальні та колективні засоби захисту працюючих;

- виконувати вимоги норм безпечної експлуатації устаткування та обладнання, застосування пожежо- та вибухонебезпечних і отруйних матеріалів і речовин, що використовуються при виконанні робіт;

- забезпечувати протипожежну безпеку об’єктів;

- вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння;

- дотримуватися правил особистої гігієни та втілювати заходи з дотриманням вимог виробничої санітарії, поліпшення умов праці на робочих місцях.

Навчальними програмами з предмета «Охорона праці» та дисциплін: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Безпека життєдіяльності» передбачений необхідний обсяг знань, умінь і навичок, який засвоюється учнями  за навчальними планами.

Тематичний план з дисципліни "Основи охорони праці"

Тематичний план з дисципліни "Охорона праці в галузі"

Тематичний план з дисципліни "Безпеки життєдіяльності"

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: