touTubefbInstagram icon

Охорона праці

Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник/За ред. Є.П. Желібо. 6-с вид. - К.: Каравела, 2011 - 528 с.

Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності [електронний ресурс]. Навчальний посібник/Д.В. Зеркалов - Електрон. дані - К.: Основа, 2008. - 344 с.

Голінько В.І. Основи охорони праці: підручник / В.І. Голінько; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – 2-ге вид. – Д.: НГУ, 2014. – 271 с.

Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. — К.: Основа, 2006 — 448 с.

Дементій Л.В., Юсіна Г.В., Чижиков Г.І. Охорона праці в галузі. - Краматорськ: ДДМА, 2006 - 296 с.

Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. - К.: Основа, 2011. - 551 с.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем –фаховий молодший бакалавр: